Om sektor utbildning

Sektor utbildning i Kävlinge är uppdelad i tre verksamheter; förskola, grundskola och lärcentrum. Pedagog Kävlinge webbplatsen kommer belysa alla dessa tre verksamheter i form av blogginlägg, bilder, film och så klart text. Här nedan en förklaring av alla tre verksamhet.

Skolutveckling är en central faktor i alla verksamheter och Pedagog Kävlinge fungerar som kanal utåt för att ge inblick samt belysa goda pedagogiska tankar, exempel och metoder.

Förskola:

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande.
I Kävlinge kommun finns det 15 kommunala förskolor och 4 förskolor som drivs i enskild regi.

Grundskola:

Skolans uppgift är att under trygga former och i samverkan med föräldrar ge eleverna omsorg och demokratisk fostran. Skolan ska lägga grunden till en kunskapsutveckling och social fostran, som ger beredskap för fortsatta studier, tillträde till arbetslivet och delaktighet i samhällslivet.
Grundskolor i Kävlinge kommun

Lärcentrum:

Lärcentrum är uppdelat i olika verksamheter:

  • arbetsmarknadsåtgärder, integration, vägledning, kommunala aktivitetsansvaret, elevhälsa
  • vuxenutbildning, introduktionsprogrammen, särskola för vuxna, SFI
  • elevhälsa

Andra verksamheter som ingår i Lärcentrum är:

  • Uppdragstjänst
  • resursskolan Opalen.

(källa: www.kavlinge.se)

IT-stöd i skolan och IT-stödd pedagogik i Kävlinge

Kävlinge kommun vill skapa goda förutsättningar för lärande, där IT-stöd utgör en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Som en del i detta har eleverna i grundskolan fått tillgång till lärplattor och bärbara datorer, och pedagoger och skolledare vidareutbildas i digital kompetens och pedagogik.

Vi strävar efter enkla, effektiva och smidiga lösningar för att kommunicera och samarbeta, och för att kontinuerligt stödja och leda varje elev.

I årskurs 1-9 har varje elev genom personligt lån tillgång till lärplatta eller bärbar dator, det som brukar kallas 1:1 eller ”en-till-en”. För samverkan, delning av skolmaterial och individuellt arbete i respektive ämne använder vi Google Apps for Education, förkortat G-Suite.

De mer formella delarna av uppföljning och dokumentation för varje elev hanterar vi i skolplattformen InfoMentor.

(källa: www.kavlinge.se)